Missie/Visie


"Elke leerling is uniek, heeft zijn of haar talenten.
Voor hen willen wij werken aan een veilige, uitdagende leef- en leeromgeving"

zo luidt onze missie.
 

In de eerste jaren staat basisontwikkeling voorop. Doel is dat de kinderen komen tot een brede ontwikkeling waarop in groep 3 (en hoger) voortgebouwd kan worden. Basisbegrippen die horen bij basisontwikkeling zijn: een kleuter moet zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn en emotioneel vrij zijn. Dan kan het zich ontwikkelen. Een brede ontwikkeling is belangrijk als voorbereiding op het werken in hogere groepen waar specifieke kennis en vaardigheden centraal staan.

We gaan uit van een aantal basisbehoeften voor alle leerlingen: geloof en plezier hebben in eigen kunnen (competentie), ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent en met je willen omgaan (relatie), ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt krijgen (autonomie). We willen het zelfvertrouwen van de leerling vergroten door ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk (wat binnen ons vermogen ligt) af te stemmen op zijn of haar mogelijkheden.

We werken met een dag- en weekplanning, waarop de leerlingen zien wat er per dag/week aangeboden wordt. De leerlingen hebben voor een deel de ruimte om zelf hun programma samen te stellen.

We bevorderen hiermee de zelfstandigheid en het planmatig werken. Ook zetten we de kinderen aan tot samenwerken. Alle leerlingen krijgen in principe de basisstof aangeboden. Leerlingen die meer aankunnen, krijgen naast de basisstof verrijkingsstof. Leerlingen die moeite hebben met het aanbod, krijgen extra instructie.


Elke leerling heeft zijn eigen portfolio. Dit is een map waarin leerlingen resultaten verzamelen waar ze trots op zijn en waar ze feedback op gekregen hebben.


Er is een doorgaande lijn m.b.t. het zelfstandig werken.


Zorg en aandacht voor de leerlingen staat bij ons hoog in het vaandel. Door het ontwikkelen van een goede zorgstructuur streven we naar een optimale zorgbreedte. De groepsleerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor de leerlingen in hun groep. Zij worden in hun rol als leerlingbegeleider ondersteund door de intern begeleiders die de leerlingenzorg coördineren. In het zorgoverleg bespreken de intern begeleiders de voortgang van de structurele leerlingenzorg met de directeur.

Voor elk leergebied zijn doelen vastgesteld. Met behulp van toetsen wordt gekeken hoe de leerstof beheerst wordt. Aan de hand hiervan wordt voor verschillende vakken een groepsplan opgesteld, waarin de onderwijsbehoeften van de leerlingen staan vermeld. De leerkrachten van de Kon. Julianaschool werken handelingsgericht, dat betekent dat zij zoveel mogelijk tegemoet willen komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De Koningin Julianaschool werkt met een intern kwaliteitssysteem, leerkrachten werken continue aan hun professionaliteit door scholing en zijn aanspreekbaar op hun professionaliteit.