Ouders


Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ouders, school/leerkrachten hebben dus een belangrijk gemeenschappelijk doel: leerlingen zo goed mogelijk volgen en begeleiden bij hun ontwikkeling op weg naar volwassenheid.

Samenwerking met ouders vinden wij daarbij vanzelfsprekend. Wij hebben daarin als school onze eigen verantwoordelijkheid, maar we rekenen op grote betrokkenheid van de ouders.

De school hecht aan goede communicatie met de ouders, zowel schriftelijk als mondeling. Door het schooljaar heen zijn er contactmomenten waar ouders en school elkaar informeren over de ontwikkeling van de leerling.

De school heeft een goed functionerende medezeggenschapsraad (MR)  en activiteitencommissie (AC). Voor medezeggenschap m.b.t. het bovenschoolse bestuursbeleid is er een gemeenschappelijke MR. Deze GMR bestaat uit MR-leden van alle scholen van de stichting.